Regulamin

REGULAMIN PARKU LINOWEGO PAPROCANY

Obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie Parku Linowego

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
2. Korzystający z Parku Linowego mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zasad bezpieczeństwa i sposobu asekuracji zawartych w Regulaminie oraz przekazanych podczas szkolenia z obsługi sprzętu asekuracyjnego i jego praktycznego zastosowania, do którego przejścia zobowiązany jest każdy korzystający z Parku Linowego. Jeśli instruktor stwierdzi brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności może nie dopuścić uczestnika do wejścia na trasy Parku Linowego.
3. Osoby niepełnoletnie podczas pokonywania trasy torów linowych muszą znajdować się pod stałym nadzorem i monitoringiem rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 4 b).
4. W przypadku osoby niepełnoletniej korzystającej z tras wyższych Parku Linowego (powyżej 1,20 m), opiekun wybiera jedną z trzech opcji nadzoru i monitoringu osoby niepełnoletniej:
a) Nadzór i monitoring bezpośredni na wysokości, na trasie Parku Linowego, sprawowany przez pełnoletniego opiekuna – wiąże się to z obowiązkiem zakupu biletu na trasy Parku zarówno dla niepełnoletniego jak i dla jego opiekuna sprawującego nadzór i monitoring. W takim przypadku opiekun zapoznaje się z zasadami bezpiecznej asekuracji (Regulamin), wspólnie z niepełnoletnim uczestniczą w szkoleniu, a po dopuszczeniu przez instruktora osoby niepełnoletniej i opiekuna do wejścia na trasę Parku opiekun przechodzi trasę wraz z niepełnoletnim (na wysokości) i przejmuje pełen nadzór oraz monitoruje niepełnoletniego do momentu zakończenia trasy;
b) Nadzór i monitoring bezpośredni na wysokości, na trasie Parku Linowego, sprawowany przez instruktora – wiąże się to z obowiązkiem zakupu biletu na trasy Parku dla niepełnoletniego i opcji „Przejście z instruktorem”. W takim przypadku opiekun zapoznaje się z zasadami bezpiecznej asekuracji (Regulamin), wspólnie z niepełnoletnim uczestniczy w szkoleniu, a po dopuszczeniu przez instruktora osoby niepełnoletniej do wejścia na trasę Parku, niepełnoletni przechodzi trasę wraz z instruktorem (na wysokości), który przejmuje pełen nadzór oraz monitoruje niepełnoletniego do momentu zakończenia trasy;
c) Nadzór i monitoring bezpośredni z ziemi, na trasie Parku Linowego, sprawowany przez pełnoletniego opiekuna – wiąże się to z obowiązkiem zakupu biletu na trasy Parku dla niepełnoletniego. W takim przypadku opiekun zapoznaje się z zasadami bezpiecznej asekuracji (Regulamin), wspólnie z niepełnoletnim uczestniczą w szkoleniu, a po dopuszczeniu przez instruktora osoby niepełnoletniej do wejścia na trasę Parku opiekun przejmuje pełen nadzór i monitoruje niepełnoletniego do momentu zakończenia trasy.
5. W przypadku osoby niepełnoletniej korzystającej z tras dziecięcych (Trasy Tęczowej i Słonecznej), przejście trasy przez osobę niepełnoletnią musi odbywać się każdorazowo w asyście pełnoletniego opiekuna dziecka – po odpowiednim przeszkoleniu. W takim przypadku opiekun zapoznaje się z zasadami bezpiecznej asekuracji (Regulamin), wspólnie z niepełnoletnim uczestniczą w szkoleniu, a po dopuszczeniu przez instruktora osoby niepełnoletniej i opiekuna do wejścia na trasę Parku niepełnoletni przechodzi trasę w asyście opiekuna, który przejmuje pełen nadzór oraz monitoruje niepełnoletniego do momentu zakończenia trasy.
6. Wejście na trasy w Parku Linowym może mieć miejsce wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących przesłanek:
a) akceptacji wyboru tras przez instruktora;
b) zapoznaniu się przez uczestnika lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika z Regulaminem;
c) zakupieniu przez uczestnika lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika właściwego biletu (stosownie do wyboru trasy oraz sposobu nadzoru);
d) podpisaniu przez uczestnika lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i Regulaminem;
e) odbyciu przez uczestnika i opiekuna niepełnoletniego uczestnika szkolenia instruktażowego z zasad obsługi sprzętu, sposobów asekuracji i bezpieczeństwa w Parku oraz
f) dopuszczeniu do przejścia trasy przez instruktora.
7. Na trasę mogą wejść osoby mierzące nie mniej niż 90 cm wzrostu – trasy: Tęczowa i Słoneczna (dziecięce); 120 cm wzrostu – trasy: Biała, Purpurowa, Zielona i Sino-koperkowy Róż; 135 cm – trasy: Niebieska, Fioletowa, Pomarańczowa, Czerwona, Żółta, Mała Extreme, Extreme I Brązowa i Extreme II Czarna.
8. Na terenie Parku Linowego bezwzględnie zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
9. Osoby cierpiące na choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego i stresu mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji Parku Linowego. O istnieniu wskazanych schorzeń lub przeciwwskazań osoby te zobowiązane są poinformować instruktora przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji Parku Linowego.
10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PARKU LINOWYM:
a) Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt do asekuracji zabezpieczający przed upadkiem z wysokości;
b) Tylko instruktor zakłada i zdejmuje sprzęt asekuracyjny;
c) Po założeniu sprzętu asekuracyjnego przez instruktora niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim;
d) Biżuterię, okulary, telefony oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć tak, aby nie stworzyły zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela i innych osób;
e) Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o schorzeniach lub rzeczach, które posiada i które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego;
f) Osoby mające długie włosy mają obowiązek schować je pod kaskiem lub spiąć, by nie wkręciły się w elementy Parku;
g) Na terenie Parku Linowego wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na elementach do tego nieprzeznaczonych. Zakazane jest bieganie, przepychanie itp.;
h) Bezwzględnie zakazane jest wychylanie się poza podesty i tory tras, co może grozić m.in. kontuzją lub upadkiem;
i) Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba;
j) Na podeście mogą się znajdować 2 osoby;
k) Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod liniami tras Parku i w pobliżu zjazdów;
l) W przypadku utraty sił, rezygnacji lub z innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, która pomoże bezpiecznie opuścić trasę;
m) Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów;
n) Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku;
o) Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej;
p) Wszystkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
11. PRAWIDŁOWA ASEKURACJA I POKONYWANIE TRAS W PARKU LINOWYM:
a) W zestaw sprzętu asekuracyjnego wchodzą: uprząż, dwie lonże z karabinkami (oznakowanymi taśmą czerwoną), lonża z bloczkiem zjazdowym (oznakowaną taśmą żółtą) i kask ochronny;
b) Karabinki wpinamy zawsze zapięciami skierowanymi w przeciwne strony, w miejscach na stalowych linach oznaczonych taśmą z kolorem czerwonym, lub na przeszkodach ruchomych (deskorolka, konik i orczyk) do czerwonych linek z podwójną pętlą;
c) Bloczek zjazdowy zapinany jest wyłącznie w miejscach oznaczonych taśmą z kolorem żółtym;
d) Karabinki asekuracyjne przepinamy do kolejnych punktów asekuracji na stalowych linkach oznaczonych taśmą z kolorem czerwonym zawsze pojedynczo. Bezwzględnie zakazane jest odpinanie jednocześnie obu karabinków;
e) Po każdym przepięciu karabinków lub bloczka zjazdowego sprawdzamy czy zamek został poprawnie zamknięty;
f) Po dojściu do platformy po pokonaniu przeszkód Parku należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej oznaczonej taśmą z kolorem czerwonym;
g) Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka;
h) Przed wejściem na każdą przeszkodę należy sprawdzać poprawność wpięcia karabinków;
i) Przed zjazdem na linie oznaczonym taśmami z kolorem czerwono-żółto-czerwonym należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się na linę zjazdową, a następnie wypiąć z klamry przy uprzęży bloczek zjazdowy i wpiąć bloczek na linę zjazdową. Następnie odpiąć drugi karabinek z pętli asekuracyjnej i przepiąć na linę zjazdową z drugiej strony bloczka zjazdowego;
j) Karabinki asekuracyjne wieszamy na górnych uchwytach bloczka zjazdowego i trzymając oburącz trzy lonże, po upewnieniu się że tor jest wolny (nie ma przed nami innej osoby pokonującej wcześniej zjazd), przystępujemy do zjazdu na linie;
k) Podczas zjazdów bezwzględnie nie dotykamy lin stalowych.
12. Operator Parku Linowego zastrzega sobie prawo do:
a) Bezwzględnego wydalenia z Parku Linowego osób umyślnie nieprzestrzegających punktów Regulaminu dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa danej osoby lub innych użytkowników Parku, zakłócających porządek lub będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych;
b) Przerwania częściowo lub całkowicie działalności Parku w razie złych warunków atmosferycznych lub innego
zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na jego ternie (silny wiatr, deszcz, wyładowania
atmosferyczne, itp.)
13. Każda osoba korzystająca z atrakcji Parku przechodzi odpowiednie szkolenie. Nie przestrzegając zasad przekazanych na szkoleniu i zawartych w Regulaminie klient Parku Linowego narażony jest na poważne niebezpieczeństwo, jak również zwiększa ryzyko urazów i kontuzji.
14. Przetwarzanie danych osobowych klientów zgodne z klauzulą RODO – załącznik nr 1
15. W przypadku:
a) wydalenia z Parku Linowego osób (zarówno uczestników jak i ich opiekunów) umyślnie nieprzestrzegających punktów Regulaminu dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa danej osoby lub innych użytkowników Parku, zakłócających porządek lub będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych;
b) dobrowolnej rezygnacji przez uczestnika z przejścia trasy po rozpoczęciu jej przechodzenia
Operator Parku Linowego nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu biletu, jak również i innych poniesionych przez uczestnika i jego opiekuna kosztów.
16. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Parku Linowego Paprocany i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
17. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest:
a) do wglądu – tablica informacyjna na Punkcie Obsługi Klienta Parku Linowego;
b) do wglądu oraz pobrania (w wersji elektronicznej – plik PDF) na stronie internetowej: parklinowytychy.pl/regulamin/
c) do wglądu oraz pobrania (w wersji papierowej) w Punkcie Obsługi Klienta Parku Linowego „Paprocany” pod adresem: ul. Sikorskiego 110, 43-100 Tychy;

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Michał Łodarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PARK LINOWY „PAPROCANY” MICHAŁ ŁODARSKI, NIP: 6251594313, REGON: 273595355, zwany dalej również: „Administratorem”.
2. Z Administratorem Pana/Pani danych osobowych skontaktować można się:
– pod adresem korespondencyjnym siedziby Parku Linowego „Paprocany”
– pod adresem e-mail: kontakt@parklinowytychy.pl
– pod numerem telefonu: 506 400 165
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzyskanie oświadczenia o zapoznaniu się
i akceptacji Regulaminu Parku Linowego „Paprocany”
4. W sytuacji zaistnienia konieczności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów innych, aniżeli
wymienione w punkcie 3 (trzecim), przetwarzanie to nastąpi jedynie po uprzednim uzyskaniu Pana/Pani odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Przetwarzaniu podlegać będą następujące Pana/Pani dane osobowe, wskazane w oświadczeniu: imię i nazwisko.
7. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym, dostawcom usług IT oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. W pozostałym zakresie, Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Pana/Panią udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, nie krócej jednak niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu lub też ustania potrzeby przetwarzania danych osobowych do realizacji celów ich przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych;
b) żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
b) żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które dokonane zostało na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby narusza w Pana/Pani ocenie przepisy prawa.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie uzależnione jest od udzielenia przez Pana/Panią zgody. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest jednak konieczne dla możliwości świadczenia przez Park Linowy „Paprocany” usług objętych Regulaminem.